آیین نامه‌ها و فرم‌ها- آیین نام های مدیریت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۲ مورد.
عنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه بهره برداری از شبکه ابر رایانش ملیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین_نامه اجرایی برنامه گرنت فناوریمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه پیشگیری تقلب در آثار علمیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه برگزاری همایش های علمیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه تاسیس واحد های پژوهشیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
شیوه ناهمه اجرایی ماموریت پژوهشیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برترمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشویق انتشار کتاب و ثبت اختراعمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) (۲۹.۰۱.۹۷)مصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت های دانش بنیانمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های خارجیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های داخلیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
دستورالعمل امتیازدهی طرح های برون دانشگاهیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه پسادکتریمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجوییمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشویق مقالاتمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
فلوچارتآیین نامه های مرکز نوآوری
دستورالعمل طرح های نوآوریآیین نامه های مرکز نوآوری
آیین نامه داخلی مرکز نوآوریآیین نامه های مرکز نوآوری
منشور و موازین اخلاق پژوهشایین نامه های دفتر رسیدگی به تخلفات پژوهشی