تماس با دفتر رسیدگی به تخلفات پژوهشی

آدرس دبیرخانه کارگروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی دانشگاه صنعتی قوچان : خراسان رضوی –قوچان –کیلومتر 5 جاده قوچان به مشهد –دانشگاه صنعتی قوچان –واحد پژوهش و فناوری –مدیریت پژوهش و فناوری - کارگروه بررسی تخلفات پژوهشی .

پست الکترونیک :sci.plag@qiet.ac.ir

کد پستی :94771-67335

دورنگار :47343001-051

تلفن تماس :47017270-051 خانم استادزاده