کارکنان حوزه

 

نام و نام خانوادگی پست سازمانی تصویر شماره تماس(داخلی)
حسن رکنی کارشناس امور پژوهشی rokni 269
فاطمه استاد زاده کارشناس مالی آموزش و پژوهش ostadzadeh 270