آیین نامه‌ها و فرم‌ها- فرم های مدیریت پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 20 مورد از کل 25 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
پرسشنامه پیشنهاد پروژه پژوهشی(پروپزال) مرکز شد پژوهشگاه صنعت نفتفرم های لازم جهت فعالیت در مرکز نوآوری
گزارش ماموریت پژوهشیگزارش ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
خلاصه‌ی اهم مطالب پرونده ارتقاء به مرتبه علمی دانشیاری/ استادخلاصه‌ی اهم مطالب پرونده ارتقاء به مرتبه علمی دانشیاری/ استادفرم های پژوهشی
فرمت طرح پژوهشی برون دانشگاهیفرمت طرح پژوهشی برون دانشگاهیفرم های پژوهشی
فرم احراز شرایط عمومی و اختصاصی ماموریت پژوهشیفرم احراز شرایط عمومی و اختصاصی ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم پروپوزال ماموریت پژوهشیفرم پروپوزال ماموریت پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم دریافت مجوز ثبت شرکت برای اعضای هیئت علمیفرم دریافت مجوز ثبت شرکت برای اعضای هیئت علمیفرم های پژوهشی
فرم ایجاد هسته پژوهشی دانشجوییفرم ایجاد هسته پژوهشی دانشجوییفرم های پژوهشی
فرم تشویق مقالهفرم تشویق مقالهفرم های پژوهشی
فرم پیشنهادی اجرای طرح پژوهشیفرم پیشنهادی اجرای طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
گزارش نهایی طرح پژوهشیگزارش نهایی طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
قرارداد طرح پژوهشیقرارداد طرح پژوهشیفرم های پژوهشی
فرم برنامه کسب و کار نهاییفرم برنامه کسب و کار نهاییفرم های لازم جهت پذیرش در هسته رشد و فناوری
فهرست هزینه هافهرست هزینه هافرم های زمان اتمام طرح
فرم چکیده طرحفرم چکیده طرحفرم های زمان اتمام طرح
صورت وضعیت نهایی طرحصورت وضعیت نهایی طرحفرم های زمان اتمام طرح
پیشرفت نهاییپیشرفت نهاییفرم های زمان اتمام طرح
گزارش کارشناسی طرح در مرکز نوآوریگزارش کارشناسی طرح در مرکز نوآوریفرم های کارگروه مرکز نوآوری
فرم کارشناسی و امتیازدهی ایدهفرم کارشناسی و امتیازدهی ایدهفرم های کارگروه مرکز نوآوری
فرم عدم تشابه طرح های مرکز نوآوریفرم عدم تشابه طرح های مرکز نوآوریفرم های کارگروه مرکز نوآوری