آیین نامه‌ها و فرم‌ها- مصوبات و آئین نامه های پژوهشی

جست‌و‌جو در آیین نامه‌ها و فرم‌هانمایش 1 تا 16 مورد از کل 16 مورد.
عکس شاخصعنواندستهمنسوخ شدهتاریخ تصویبدانلود فایل
شیوه نامه بهره برداری از شبکه ابر رایانش ملیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین_نامه اجرایی برنامه گرنت فناوریآیین_نامه اجرایی برنامه گرنت فناوریمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه پیشگیری تقلب در آثار علمیآیین نامه پیشگیری تقلب در آثار علمیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه برگزاری همایش های علمیآیین نامه برگزاری همایش های علمیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه نحوه تاسیس واحد های پژوهشیآیین نامه نحوه تاسیس واحد های پژوهشیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
شیوه ناهمه اجرایی ماموریت پژوهشیشیوه ناهمه اجرایی ماموریت پژوهشیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
شیوه نامه انتخاب پژوهشگر برترشیوه نامه انتخاب پژوهشگر برترمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشویق انتشار کتاب و ثبت اختراعآیین نامه تشویق انتشار کتاب و ثبت اختراعمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه  (گرنت) (۲۹.۰۱.۹۷)آیین نامه تخصیص اعتبار ویژه (گرنت) (۲۹.۰۱.۹۷)مصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه شرکت های دانش بنیانآیین نامه شرکت های دانش بنیانمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های خارجیآیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های خارجیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های داخلیآیین نامه جدید شرکت در کنفرانس های داخلیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
دستورالعمل امتیازدهی طرح های برون دانشگاهیدستورالعمل امتیازدهی طرح های برون دانشگاهیمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه پسادکتریآیین نامه پسادکتریمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجوییآیین نامه تشکیل هسته های پژوهشی دانشجوییمصوبات و آئین نامه های پژوهشی
آیین نامه تشویق مقالاتمصوبات و آئین نامه های پژوهشی