تماس با ما

خراسان رضوی –قوچان –کیلومتر 5 جاده قوچان به مشهد –دانشگاه صنعتی قوچان –واحد پژوهش و فناوری –مدیریت پژوهش و فناوری - کارگروه  تخصصی برنامه ریزی و نظارت بر عملکرد مرکز نوآوری.

پست الکترونیک :sci.plag@qiet.ac.ir

کد پستی :94771-67335

دورنگار :47343001-051

تلفن تماس :47017270-051 خانم استادزاده